معرفی

مشخصات فردی

زهره صیادپور

نام - نام خانوادگی : زهره   صیادپور

پست الکترونیکی : z_sayadpour@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : clinical psychology
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : Tehran

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : psychology of exceptional children
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : Tehran

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : Psychology

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1994-01-26

زهره صیادپور
زهره صیادپور

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استاد
^